Adatkezelési tájékoztató foglaláshoz


az Agravia Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett https://oroszlanos.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatások közül a szálláshelyek lefoglalásával, az asztalfoglalással és a csomagajánlatok lefoglalásával kapcsolatos adatkezelésről

Bevezetés

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 16. §, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében az Agravia Korlátolt Felelősségű Társaság a jelen Adatkezelési Tájékoztató c. dokumentum útján tájékoztatja érintettet az által üzemeltetett https://oroszlanos.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatások közül a szálláshelyek lefoglalásával, az asztalfoglalással és a csomagajánlatok lefoglalásávalkapcsolatos adatkezelésről.

Adatkezelő megnevezése:

Szervezet neve:

Agravia Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

3907 Tállya, Váci Mihály utca 7.

Adószám:

12393277-2-05

Nyilvántartási száma:

05-09-028528

Az Adatkezelő elérhetőségei:

képviselő neve:

Mandák Kinga Erika

Lakcím:

2011 Budakalász, Sas utca 11.

Levelezési cím:

3907 Tállya, Váci Mihály utca 7.

E-mail:

info@oroszlanos.hu

Telefon:

+ 36 70 323 9592

A jelen tájékoztató elérhetősége:

…………………………………………….

Adatkezelő honlapja:

https://oroszlanos.hu/


1. Fogalommeghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete);
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


2. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelése céljának megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és csak a szükséges mértékű lehet.
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


3. Fontos adatkezelési információk

3.1. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet arról, hogy panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha az érintett él valamelyik említett jogával.

Amennyiben Ön az online foglalási rendszeren keresztül nem foglal szálláshelyet, nem foglal a Szolgáltató éttermében asztalt, vagy nem foglal le weboldalon elérhető csomagajánlatot, és csak látogatója a weboldalnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

Az adatkezelések részletesebben:

I. Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben emailben, telefonon, postai úton vagy személyesen kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz.

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor foglalt az online foglalási rendszeren keresztül szálláshelyet, illetve elküldheti a Szolgáltató éttermében való asztalfoglalási igényét.

Kezelt adatok:
Az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. Név, e-mail cím, telefonszám és az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott egyéb, a megkeresés teljesítése szempontjából releváns személyes adatok.

Személyes adatok megadása nem kötelező. Név hiánya esetén Adatkezelő nem tudja megszólítani. E-mail cím hiánya esetén Adatkezelő nem tudja Önt email-en értesíteni, Önnel a kapcsolatot felvenni. Telefonszám hiánya esetén Adatkezelő nem tudja Önt visszahívni és személyesen egyeztetni.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultától számított 60 napig kezeljük.

Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás az érintettel.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

II. Szálláshely lefoglalásával kapcsolatos adatkezelés

A https://oroszlanos.hu/ weboldalon az Adatkezelő felkínálja Önnek a lehetőséget arra, hogy online foglalási rendszer használatával az Oroszlános Borhotel és Borbirtokon (3907 Tállya Rákóczi út 23.) kínált különböző szálláshelyet foglaljon le.

Kezelt adatok:
Adatkezelő az adatkezelés során személyes adatként a foglalást végző személy vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, címét, telefonszámát, az esetlegesen a „Megjegyzés” rovatba beírt egyéb személyes adatát, valamint a foglalás időpontját kezeli.

Az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés, vagyis a foglalás teljesítéséhez elengedhetetlenek, az adatok hiányában a szerződés nem tud létrejönni, az Adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást nem tudja teljesíteni.

Az adatkezelés időtartama: szolgáltatások teljesítésének teljes időtartama és azt követő fogyasztóvédelmi, valamint általános polgári jogi igények érvényesíthetőségének ideje (öt év).

Amennyiben a foglalás törlésre kerül, és szolgáltatás teljesítésére nem kerül sor, úgy a foglalás lemondásáig, de legkésőbb az ezt követő 30 (harminc) nap elteltéig kezeljük.

Az adatkezelés célja:
A foglalás feldolgozása és a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

Az online szállásfoglalás biztosítása informatikai szolgáltató igénybevételével történik:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Hotelsystem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. Fsz. 1. ajtó.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: info@hotelsystem.hu
Az adatfeldolgozó e-mail címe: +36 30 219 6489

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján biztosítja az informatikai háttért az online szállásfoglaláshoz.

II. Bejelentő laphoz kapcsolódó adatrögzítés

1. Jogszabály alapján kötelezően megadandó személyes adatok

Kezelt adatok és az adatkezelés jogalapja:
Kötelezően megadandó személyes adatok, amely adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele:
a turisztikai törvény előírásai alapján a jogi kötelezettség teljesítése érdekében rögzítjük és tároljuk minden szállóvendégünk: családi és utónevét; születési családi és utónevét; születési helyét és idejét; nemét; anyja születési családi és utónevét; a személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait, állampolgárság, vízum, v. engedély száma, beutazás helyét és idejét. Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

Önkormányzati rendelet a szálláshelyre való bejelentkezéshez kapcsolódóan további adatok megőrzését is előírhatja. Ebben az esetben az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

Az adatok a bejelentkezéskor kézzel vagy a Vendégem elnevezésű egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás okmányolvasó lehetőségének segítségével kerül rögzítésre.

Az adatkezelés időtartama:
A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget az önkormányzati rendeletben meghatározott adatkörrel, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget. Adatkezelő jogszabályi kötelessége, hogy a bejelentkezés napjától számított a tárgyévet követő 5 évig megőrizze az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat. Adatkezelő a vendég távozását követően az adatokat a polgárjogi általános elévülési ideig, azaz tárgyévet követő 5 évig őrzi meg. Adatkezelő a turisztikai törvény előírásai alapján rögzített személyes adatokat a következő év végéig tárolja az erre kijelölt központi tárhelyen.

Az adatkezelés célja:
A turisztikai törvény és a helyi önkormányzati rendelet által megjelölt adatkör rögzítésének és tárolásának célja a jogszabályi megfelelés biztosítása. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

2. Bejelentő lapon az érintett szabad elhatározása alapján megadott személyes adatok

Kezelt adatok:
A Bejelentő lapon – a kötelező adatokon túl - az érintettnek lehetősége van arra, hogy megadja e-mail címét, telefonszámát és a gépjárművének rendszámát.

Ezen személyes adatok megadása nem kötelező. E-mail cím hiánya esetén Adatkezelő nem tudja Önt email-en értesíteni, Önnel a kapcsolatot felvenni. Telefonszám hiánya esetén Adatkezelő nem tudja Önt felhívni és személyesen egyeztetni. Rendszám megadása a parkoló használatának biztosítása érdekében és vagyonvédelmi okból indokolt. Az Oroszlános Borhotel és Borbirtok területén működő kamerarendszer segítéségével az adott gépjárművel kapcsolatban felmerülő bármilyen incidenst az érzékelést követően haladéktalanul jelezni tudunk az érintett részére.

Az adatkezelés időtartama:
Ha más jogalap alapján nem kezeljük a fent megjelölt adatokat, úgy az adatokat a foglalás utolsó napjától számított 60 napig kezeljük.

Az adatkezelés célja:
Az e-mail címét és telefonszám vonatkozásában kapcsolattartás az érintettel, míg a rendszám kapcsán a parkoló használatának biztosítása és vagyonvédelem.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a Bejelentő lap kitöltése során ad meg Adatkezelő számára. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

IV. Asztalfoglalásokkal kapcsolatos adatkezelés

A https://oroszlanos.hu/ weboldalon az Adatkezelő felkínálja Önnek a lehetőséget arra, hogy az Oroszlános Borhotel és Borbirtok éttermében – egy automatikus üzenetet küldő űrlap kitöltésével – asztalt foglaljon.

Kezelt adatok:
Adatkezelő az adatkezelés során személyes adatként a foglalást végző személy nevét, e-mail címét, telefonszámát, a vendégek számát, az esetlegesen a „Megjegyzés” rovatba beírt egyéb személyes adatát, valamint a foglalás időpontját kezeli.

Az adatkezelés és az adatok megadása az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozó megrendelés teljesítése érdekében elengedhetetlen.

Az adatkezelés időtartama: szolgáltatás teljesítésének teljes időtartama; a szolgáltatás teljesítésének elmaradása esetén az asztalfoglalási időpont eltelte; az asztalfoglalás lemondása esetén a lemondás időpontja, de legkésőbb az ezt követő 30. (harmincadik) nap.

Az adatkezelés célja:
A foglalás feldolgozása és az éttermi vendéglátással kapcsolatos szolgáltatás teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

V. A weboldalon feltüntetett csomagajánlatokkal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az Érintett a weboldalon elérhető csomagajánlatokat az Adatkezelő leírásban szereplő elérhetőségén keresztül lefoglalja.

Kezelt adatok:
Az adatkezelés során az adatkezelő személyes adatként az érintett nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, a jelentkezők számát, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a csomag jellemzőit (név, időpont stb.), a jelentkezés időpontját, valamint egyéb érintett által megadott adatot kezeli.

Az érintett nevének, címének, telefonszámának, e-mail címének, a jelentkezők számának, a szolgáltatáshoz kapcsolódóan a csomag jellemzőinek (név, időpont stb.), valamint a jelentkezés időpontjának megadása, illetve az azzal kapcsolatos adatkezelés az adott csomag lefoglalásához és a szolgáltatás teljesítése érdekében elengedhetetlen, azok hiányában az Adatkezelő a szolgáltatást nem tudja teljesíteni.

Az adatkezelés időtartama: szolgáltatások teljesítésének teljes időtartama és azt követő fogyasztóvédelmi, valamint általános polgári jogi igények érvényesíthetőségének ideje (öt év).

Amennyiben a foglalás törlésre kerül, és szolgáltatás teljesítésére nem kerül sor, úgy a foglalás lemondásáig, de legkésőbb az ezt követő 30 (harminc) nap elteltéig kezeljük a személyes adatokat.

Az adatkezelés célja:
A foglalás feldolgozása és a szerződés teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

VI. A számla kiállításával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A személyes adatok megadása kötelező, adatszolgáltatás hiányában Adatkezelő nem tud eleget tenni a jogszabályi kötelezettségeinek.

Kezelt adatok:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az adatkezelés célja és jogalapja:
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozás:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Capital Consulting Magyarország Zártkörűen működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 21. 1. em.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: info@capitalconsulting.hu
Az adatfeldolgozó e-mail címe: +36 20 403 4815

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, az Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Közvetített szolgáltatásként a könyvelési feladatok végzi:
Az adatfeldolgozó megnevezése: DONT WORRY Számviteli Szolgáltató és Menedzsment Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 3778 Varbó, Kossuth utca 25.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: + 36 70 316 8770
Az adatfeldolgozó e-mail címe: dontworrykft@gmail.com

Közvetített szolgáltatásként a könyvelési feladatokat végző adatfeldolgozó az adatkezelő előzetes felhatalmazása alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében és ennek során az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, az Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Capital Consulting Magyarország Zártkörűen működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 21. 1. em.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: info@capitalconsulting.hu
Az adatfeldolgozó e-mail címe: +36 20 403 4815

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, az Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Közvetített szolgáltatásként a számlázási feladatok végzi:
Az adatfeldolgozó megnevezése: DONT WORRY Számviteli Szolgáltató és Menedzsment Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 3778 Varbó, Kossuth utca 25.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: + 36 70 316 8770
Az adatfeldolgozó e-mail címe: dontworrykft@gmail.com

Közvetített szolgáltatásként a számlázási feladatokat végző adatfeldolgozó az adatkezelő előzetes felhatalmazása alapján közreműködik a számviteli bizonylatok kibocsátásában és ennek során az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, az Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

VII. Fogyasztói panaszok kezelésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a fogyasztói panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben az érintett panasszal fordult az Adatkezelőhöz, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
Kezelt adatok:
Az érintett neve, lakcíme, telefonszáma és/vagy email címe, panasz tartalma. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvnek – többek között - tartalmaznia kell a fogyasztó nevét és lakcímét. A személyes adatainak megadása kötelező, adatszolgáltatás hiányában Adatkezelő nem tudja orvosolni panaszát és nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségeinek.

Az adatkezelés időtartama:
A fogyasztóvédelmi panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 3 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés célja és jogalapja:
Az, hogy a fogyasztó az adatkezelőhöz fordul-e panasszal az érintett önkéntes döntése, azonban ha az adatkezelőhöz fordul, úgy az adatkezelő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig köteles a panaszt megőrizni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

VIII. A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadása esetén az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok:
A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés célja és időtartama:
A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja
A GDPR 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

IX. Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adat:
E-mail cím. Az érintett amennyiben a hírlevél-szolgáltatásra fel kíván iratkozni, úgy az e-mail cím megadása elengedhetetlen, mivel annak hiányában az Adatkezelő nem tudja a hírlevél-szolgáltatást nyújtani az érintett részére.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatkezelés célja:
Az érintett e-mail címének feldolgozása hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az adatkezelő számára, de az adatok átadása szükséges a hírlevél-szolgáltatás igénybevételéhez [GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Twilio Ireland Limited
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: + 353 1 592 1002
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég weboldala: https://sendgrid.com/

Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok:
A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama:
Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató:  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

X. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Oroszlános Borhotel és Borbirtok területén az Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.

Kezelt adatok:
Az Adatkezelő biztosítja, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és az adatkezelés céljának elérésére alkalmas.
Kezelt személyes adatok kategóriái: érintettek képmása.

Az adatkezelés célja:
A megfigyelőrendszer használatának célja a megfigyeléssel érintett területen tartózkodó személyek (Érintettek) mozgásának és cselekedeteinek megfigyelése élet, testi épség, személyi szabadság védelme, valamint az Adatkezelő tulajdonában vagy használatában álló vagyon védelme, az azt érintő esetleges jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, illetve az azokkal kapcsolatos hatósági, bírósági eljárás vagy egyéb eljárás során történő bizonyítás, igényérvényesítés.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő előző bekezdésben meghatározott jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] Ebben az esetben az érintett bármikor tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelés időtartama:
A rögzített képfelvétel felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 30 naptári nap elteltével megsemmisítésre kerül.

XI. Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok:
A szolgáltatás banki átutalás útján történő kiegyenlítéséhez kapcsolódóan az Adatkezelő kezeli az Érintett alábbi személyes adatait: számlatulajdonos neve, bankszámlaszám, átutalt összeg, közlemény.

Az adatkezelés célja:
A fenti adatok kezelésének célja a szolgáltatásért fizetendő összeg kiegyenlítésének ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja:
A szolgáltatásért fizetendő összeg kiegyenlítésének ellenőrzése esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke és a szerződés teljesítése. [a GDPR 6. cikk (1) bek. b) és f) pontja szerinti adatkezelés]

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az Érintett fent felsorolt személyes adataihoz hozzáfér az Adatkezelő bankszámláját vezető bankon keresztül, de azokat nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

XII. Közösségi portálok (pl. Facebook, Instagram) 

Az Oroszlános Borhotel és Borbirtok elérhető a Facebook és Instagram közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. Az Adatkezelő a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja:
Az Oroszlános Borhotel és Borbirtok weboldalain található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével az Érintett részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintett hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén az Érintett nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Érintett hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, mivel az oldal nyilvános.

Az adatkezelési idő:
Az adatkezelés az Érintett leiratkozásáig tart.

A Facebook és Instagram az Adatkezelőtől független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/about/privacy/update

Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:
help.instagram.com

3.2. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján, vagyis az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását az érintett bármely időpontban, a fent megadott e-mail, telefon vagy postai elérhetőségekre intézett nyilatkozatában visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben az érintett adatai törlésre kerülnek.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírások kivételével, harmadik félnek nem továbbítja.

Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel.

A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet megilleti:

 • az átlátható tájékoztatáshoz való jog,
 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 • kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • tájékoztatás címzettek személyéről, 
 • adathordozhatósághoz való jog: csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén;
 • tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátása során történő adatkezelés esetében,
 • automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya;
 • a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 
Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

3.2.1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. 

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.

3.2.2. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

3.2.3. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (GDPR 16. – 18. cikk)

3.2.3.1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.2.3.2. A törléshez való jog - „az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)

A személyes adatot törölni kell, ha

 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • az adatkezelés jogellenes;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások vonatkozásában került sor.

3.2.3.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

 
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

3.2.4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

3.2.5. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot. 

3.2.6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.2.7. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

3.2.8. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk) 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintett az adatvédelmi incidensről.

Az érintetett nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

3.3. Jogorvoslat igénybevétele

3.3.1. A Tállyáért Egyesület adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

3.3.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (Infotv. 52-58. §), GDPR 57. Cikk, 77. cikk

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 

Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.

A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.
Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3.3.3.Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 23. §, GDPR 79. cikk)

Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 
Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől: 

 • ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
 • ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől. 


4. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen Adatkezelési tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatkezelési tájékoztató módosított verzióját adatkezelő közzéteszi weboldalán, és ezért kéri, hogy időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatkezelési tájékoztató aktuális tartalmát.

Kalkulálja ki és foglalja le pihenését online, azonnali visszaigazolással, könnyedén.

Image

Iratkozz fel hírlevelünkre!

Ne maradj le és értesülj első kézből legfrissebb híreinkről, ajánlatainkról és eseményeinkről!